Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu
Glass by CrazyDesign Glass by CrazyDesign
 

 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign
 
Pagina principala Contactati-ne director Bitica Cristiana Nicoleta
 
Glass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
Navigare
Glass by CrazyDesign
 
Pagina principala
Forum de discutii
Contactati-ne
Cautare
Scurt Istoric
Legaturi
director Bitica Cristiana Nicoleta
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
SCOALA VIRTUALA
Glass by CrazyDesign
 
Oferta educationala
Prezentarea scolii
School Presentation (EN)
Performantele elevilor
Resurse materiale
Dotarile scolii
Resurse umane
Scurt istoric
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
MANAGEMENT
Glass by CrazyDesign
 
Plan de actiune al scolii
Plan managerial
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
CEAC
Glass by CrazyDesign
 
Componenta CEAC
Regulament CEAC
Strategia CEAC
Raport autoevaluare
Plan Operational
Regulament de organizare si functionare
Regulament Intern
Mobilitate personal didactic
Ordin si Manuale
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
PARTENERIATE SI PROIECTE
Glass by CrazyDesign
 
Proiecte si programe europene
Parteneriate
Rose-Smart
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
ACTIVITATI COMISII
Glass by CrazyDesign
 
Prevenirea si combaterea violentei
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
CONSILII
Glass by CrazyDesign
 
Consiliul de Administratie
Consiliul Profesoral
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
RESURSE EDUCATIONALE
Glass by CrazyDesign
 
Limba si comunicare
Matem, TIC si Stiinte
Om si societate
Tehnologii
Prescolar si primar
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
ORGANIGRAME
Glass by CrazyDesign
 
Organigrama comisii
Organigrama liceului
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
CONSILIERE SCOLARA
Glass by CrazyDesign
 
CSAP
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
Regulament CEAC
Glass by CrazyDesign
 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI (CEAC) LICEUL TEHNOLOGIC CAPITAN NICOLAE PLESOIANU RM VALCEA


Consiliul de administratie, a aprobat revizuirea acestuia in data de 07.09.2017


Capitolul I
Dispozitii generale


Art. 1. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitafii Educatiei (C.E.A.C.) este un organism de asigurare interna a calitatii educatiei furnizate de Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu, infiintata in baza urmatorului cadru legal:

-Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calitatii, Art.ll si Art. 12;

-Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMEdC Nr. 4925/2005;

-Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu completarile si modificarile ulterioare;

-O.U.G 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei;

-Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006

-H.G. nr. 1258 din 18 oct.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a A.R.A.C.I.P. cu modificarile ulterioare;

-O.M.Ed.C. nr.4889/2006 privind generalizarea instruirii pentru asigurarea calitatii in EFP la nivelul retelei IPT.

Art. 2. Activitatii specifice C.E.A.C. i se va aloca in fiecare unitate de invatamant, un spatiu destinat.

Art. 3. Misiunea Comisiei este de a efectua evaluarea interna a calitatii serviciilor educationale oferite de Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu", cu scopul de:

-a atesta capacitatea fiecarei structuri fumizoare de educatie de a satisface asteptarile beneficiarilor si standardele de calitate, prin activitati de evaluare;

- a contribui la dezvoltarea unei culturi institutionale a calitatii in invatamantul preuniversitar;

-a imbunatati calitatea intregii activitati din scoala;

-a asigura informarea si evaluarea gradului de satisfactie a tuturor factorilor implicati in procesul de invatamant (elevi, parinti, cadre didactice, personal didactic- auxiliar, comunitatea locala etc.);

-a revizui si optimiza politicile si strategiile educationale la nivelul institutie de invatamant.

Art. 4 . Rolul Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitafii Educatiei:

-Realizeaza evaluarea interna, multicriteriala, a institutiei de invatamant, a masurii in care aceasta si programul sau indeplinesc standardele de calitate;

-Coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si de asigurare a calitatii;

-Implementeaza sisternul de management al calitatii;

-Elaboreaza Rapoarte de evaluare interna privind calitatea educatiei furnizate de Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu", pe baza standardelor;

-Evalueaza, analizeaza si propune conducerii scolii actiuni corective continue, bazate pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe selectarea si aplicarea standardelor de referinta celor mai relevante.

Art. 5. Responsabilitatea principala a Comisiei este imbunatatirea calitatii educatiei prin stabilirea unor actiuni si mecanisme institutional si procedurale in directia dezvoltarii capacitatii de elaborare, planificare si implementare a programelor de studiu, menite sa satisfaca asteptarile beneficiarilor.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONAREA


Art. 6. (1). Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei este alcatuita din 6 membri si un coordonator.

(2). Conducerea operativa a Comisiei este asigurata de catre directorul scolii.

(3). Membrii comisiei nu pot indeplini functia de director, director adjunct sau membru in Consiliu de Administrate in aceasta institutie de invatamant.

(4). Componenta Comisiei cuprinde:

-Coordonator - directorul scolii;

-4 reprezentanti ai corpului profesoral, alesi prin vot de Consiliul profesoral;

-un reprezentant al elevilor;

-un reprezentant al parintilor;

-un reprezentant al sindicatului;

-un reprezentant al Consiliului local;

Art. 7. Selectia reprezentantilor corpului profesoral va respecta urmatoarea procedura

-Apelul catre cadrele didactice din scoala si comunicarea conditiilor pe care trebuie sale indeplineasca - se afiseaza la loc vizibil.

-Cadrele didactice interesate depun o scrisoare de intentie, insotita de Curriculum vitae si Memoriu de activitate.

-Candidatii se prezinta in Consiliul profesoral.

-Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentantii in Comisie.

-Se comunica rezultatele.

Art. 8. (1). Durata mandatului Comisiei este de 4 ani, dar componenta poate fi modificata, daca este necesar.

(2). Incetarea calitatii de membru in C.E.A.C. se poate realiza in urmatoarele conditii:

-la cerere;

-in urma retragerii votului de incredere acordat de catre Consiliul profesoral;

-in cazul neindeplinirii sarcinilor asumate;

-prin absenta nejustificata de la doua sedinte consecutiv sau de la trei sedinte intr-un an calendaristic;

-daca se afla in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile, din diverse motive, pe o perioada mai mare de 90 de zile;

-la savarsirea oricaror fapte de natura sa atraga raspunderea disciplinara sau penala, cu repercursiuni asupra prestigiului unitatii de invatamant, ME si/sau ARACIP, dupa caz.

Art. 9. Comisia se intruneste in sedinta lunar, conform graficului, respectiv in sedinta extraordinara, ori de cate ori este cazul.

Art. 10. In mdeplinirea atributiilor sale, C.E.A.C. adopta hotarari prin votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

Hotararile se fac publice.

CAPITOLUL III
ATRIBUTII CEAC


Art. 11. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii are urmatoarele atributii generale:

-Realizeaza propriul program de activitate, care va sta la baza indeplinirii rolului, misiunii si atributiilor care le revin in baza legii si a prevederilor prezentului Regulament.

-lntocmeste semestrial si anual propriul Raport de activitate, pe care il va prezenta in Consiliul Profesoral si ISJ- departamentul Evaluare institutionala si asigurarea calitatii, la termenele stabilite.

-Coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza aplicarea procedurilor si activitatilor de autoevaluare institutionala privind calitatea serviciilor educationale furnizate de institutia de invatamant, aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare conform urmatoarelor domenii si criterii:

A. Capacitated instiutionala (rezultata din organizarea interna si infrastructura disponibila, definita prin criteriile: structuri institutionale, administrative si manageriale; baza materiala.; resurse umane);

B. Eficacitatea eductionala (rezultata din mobilizarea resurselor disponibile, in scopul obtinerii rezultatelor asteptate ale invatarii, definita prin criteriile: continuturile programelor de studiu; rezultatele; activitatea metodica; activitatea financiara a unitatii);

C. Managementul calitatii, concretizat in urmatoarele criterii: strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii; proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor aplicate prin CDS/CDL si a activitafilor desfasurate; proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii; baza de date, actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii; transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificate, diplome si calificari oferite; functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii, conform legii.

-Elaboreaza anual un Raport de evaluare interna privind calitatea serviciilor educationale furnizate de unitatea de invatamant.

Raportul este adus la cunostinta beneficiarilor prin afisare/publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern.

-Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei, pe care le prezinta conducerii institutiei.

Aduce la indeplinire propunerile venite din partea ISJ, ME si/sau ARAC1P, privind masurile de imbunatafire si asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar;

-Coopereaza cu: ISJ pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.

-In functie de activitatile derulate, in cadrul C.E.A.C. se pot constitui si alte echipe de lucru speciaie.

Art. 12. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii are urmatoarele atributii specifice:

-Defmeste, in mod explicit, valorile, principiile si indicatorii calitatii. -Construieste, prin participare si dezbatere, consensul tuturor purtatorilor de interese (elevi, parinti, cadre didactice, angajatori, administrafie locala, alti reprezentanti ai comunitatii) in privinta valorilor, principiilor si indicatorilor de calitate.

-Asigura respectarea, in toate procedurile curente de functionare si dezvoltare, a valorilor, principiilor si indicatorilor conveniti.

-Evalueaza impactul tuturor proceselor (inclusiv sj mai ales al procesului de invatamant) si al activitatilor desfasurate in scoala asupra calitatii oferite si raporteaza in fata autoritatilor si a comunitatii asupra modului in care a fost asigurata calitatea.

-Propune masuri de optimizare/crestere/dezvoltare a calitatii educatiei oferite de institutia de invatamant - la nivel conceptual, al principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar si a procedurilor curente care privesc functionarea si dezvoltarea scolii.

-Detine toate materialele informative despre sistemul de management al calitatii transmise in sistem si are obligatia de a prelucra informatia primita si de a o disemina tuturor beneficiarilor.

Art. 13. Coordonatorul Comisiei va stabili atributiile fiecarui membru prin consultarea membrilor.

Art. 14. In urma consultarii membrilor comisiei, coordonatorul va stabili masurile ce vor fi adoptate in urma constatarii unor abateri sau neindeplinirii atributiilor ce revin fiecaruia.

CAPITOLUL IV
ATRIBUTIILE MEMBRILOR CEAC


Art. 15. Coordonatorul CEAC are urmatoarele atributii principale:

-Reprezinta comisia in raporturile cu conducerea unitatii de invatamant, ISJ, ME, ARACIP, cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, cu orice institute sau organism interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale in acest sens;

-Realizeaza informari catre conducerea unitafii scolare, ISJ, ME, ARACIP, privind monitorizarea, consilierea si indrumarea la nivelul scolii, pe baza standardelor, standardelor de referinta. precum si a standardelor proprii specifice si propun masuri ameliorative;

-Elaboreaza sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unitatii de invatamant si ale activitatii desfasurate prin inspectie scolara si de evaluare institutionala de catre ISJ, pe care le inainteaza conducerii unitatii, Consiliului de administratie, Consiliului profesoral, directiilor de specialitate din cadrul ME, cat si ARACIP;

Aproba evaluarea anuala a performantelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei;

-Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de catre conducerea unitatii, ISJ, ME, ARACIP.

Art. 16. Responsabilul comisiei va fi ales unul din cadrele didactice -membru al Consiliului profesoral si are urmatoarele atributii:

- organizeaza si pregateste sedintele Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii,

- intocmeste procesele verbale ale sedintelor

- participa la intocmirea portofoliului de evaluare a unitatii scotare

- elaboreaza procedurile si activitatile de evaluare si asigurare a calitatii;

- Elaboreaza si aplica procedurile din cadrul planurilor de actiune si programelor de imbunatatire ale scolii;

- Participa la intocmirea raportului anual de autoevaluare si elaborarea planurilor de actiune si de imbunatatire a calitatii procesului de invafamant;

- Implementeaza sistemul de asigurare a calitafii,

- Participa la sedintele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la sedintele extraordinare ori de cate ori este cazul;

- Evalueaza modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor si a descriptorilor de performanta;

- Aplica si respecta legislatia in vigoare in domeniul evaluarii si asigurarii calitatii in unitatea scolara;

- Respecta Codul de etica profesionala in evaluare;

Participa la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizarilor si a evaluarii in unitatea de invatamant;

- Efectueaza observatii ale lectiilor si elaboreaza rapoarte de monitorizare a calitatii

- Participa la colectarea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii descriptorilor de performanta pentru principiile calitatii si la intocmirea portofoliului de evaluare a unitatii scolare

Art. 17. Patru profesori - membri ai Consiliului profesoral au urmatoarele atributii:

-Elaboraeaza instrumentele de evaluare necesare desfasurarii activitatii de evaluare a comisiei

- Elaboreaza procedurile si activitatile de evaluare si asigurare a calitatii;

-Elaboreaza si aplica procedurile din cadrul planurilor de actiune si programelor de imbunatatire ale scolii;

- Participa la intocmirea raportului anual de autoevaluare si elaborarea planurilor de actiune si de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant;

- Implementeaza sistemul de asigurare a calitatii,

- Participa la sedintele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la sedintele extraordinare, ori de cate ori este cazul;

- Evalueaza modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatoriior si a descriptorilor de performanta;

- Aplica si respecta legislatia in vigoare in domeniul evaluarii si asigurarii calitatii in unitatea scolara;

- Respecta Codul de etica profesionala in evaluare;

Participa la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizarilor si a evaluarii in unitatea de invatamant;

- Efectueaza observatii ale lectiilor si elaboreaza rapoarte de monitorizare a calitatii

- Participa la colectarea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii descriptorilor de performanta pentru principiile calitatii si la intocmirea portofoliului de evaluare a unitatii scolare

Art. 18. Reprezentantul sindicatului asigura respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice si are urmatoarele atributii:

- Mentine legatura intre Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si membrii de sindicat;

- Elaboreaza si aplica procedurile din cadrul planurilor de actiune si programelor de imbunatatire ale scolii;

- Participa la intocmirea raportului anual de autoevaluare si elaborarea planurilor de actiune si de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant;

- Implementeaza sistemul de asigurare a calitatii,

- Participa la sedintele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la sedintele extraordinare, ori de cate ori este cazul;

- Evalueaza modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor si a descriptorilor de performanta;

- Aplica si respecta legislatia in vigoare in domeniul evaluarii si asigurarii calitatii in unitatea scolara;

- Respecta Codul de etica profesionala in evaluare;

- Participa la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizarilor sj a evaluarii in unitatea de invatamant;

- Efectueaza observafii ale lectiilor si elaboreaza rapoarte de monitorizare a calitatii

- Participa la colectarea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii descriptorilor de performanta pentru prineipiile calitatii si la intocmirea portofoliului de evaluare a unitatii scolare Aprobat in Consiliul de Admnistratie

Art. 19 (1) Reprezentantul parintilor asigura consultarea beneficiarilor si clientilor educatiei in ceea ce priveste satisfactia lor fata de serviciile educationale oferite de scoala si are urmatoarele atributii: - Raspunde de raportul scoala - familie in cadrul procesului de evaluare si asigurare a calitatii;

- Elaboreaza, aplica si interpreteaza chestionarele parintilor;

- Participa la intocmirea raportului anual de autoevaluare si elaborarea planurilor de actiune si de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant;

- Participa la sedintele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la sedintele extraordinare, ori de cate ori este cazul;

- Participa la colectarea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii descriptorilor de performanta pentru prineipiile calitatii si la intocmirea portofoliului de evaluare a unitatii scolare

(2) Reprezentantul elevilor are urmatoarele atributii:

- Mentine legatura intre colectivele de elevi si CEAC

- Participa la sedintele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la sedintele extraordinare, ori de cate ori este cazul

- Sprijina comisia in indeplinirea scopurilor si obiectivelor propuse pentru imbunatatirea calitatii in procesul de invatamant

- Participa la colectarea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii descriptorilor de performanta pentru principiile calitatii si la intocmirea portofoliului de evaluare a unitafii scolare

- Participa la intocmirea raportului anual de autoevaluare si elaborarea planurilor de actiune si de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant;

Art. 20. Reprezentantul autoritatilor locale are urmatoarele atributii:

- Mentine legatura intre Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si Primarie

- Participa la intocmirea raportului anual de autoevaluare si elaborarea planurilor de actiune si de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant;

- Participa la sedintele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la sedintele extraordinare, ori de cate ori este cazul

- Sprijina comisia in mdeplinirea scopurilor si obiectivelor propuse pentru imbunatatirea calitatii in procesul de tnvatamant

- Participa la colectarea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii descriptorilorde performanfa pentru principiile calitatii si la intocmirea portofoliului de evaluare a

unitatii scolare de performanta pentru principiile calitatii si la intocmirea portofoliului de evaluare a unitatii scolare Art. 21. Orice control sau evaluare externa a calitatii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea de invatamant.

Art. 22. Prezentul regulament de organizare si functionare poate fi modificat, completat si/sau imbunatatit in functie de necesitatile ivite pe parcursul activitafii, cu aprobarea Consiliului de Administrate al scolii.

Art. 23. Regulamentul va fi adus la cunostinta membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, parintilor, autoritatilor locale, comunitatii si va fi afisat in loc vizibil.

CAPITOLUL V
Drepturi şi obligaţii ale membrilor CEAC


Art. 24. Membrii CEAC au următoarele obligaţii:

a) ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin din prezentul regulament şi a fişelor de atribuţii stabilite de coordonatorul comisiei de comun acord cu membrii comisiei;

b) respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar;

c) participarea la şedinţele ordinare şi extraordinare ale comisiei;

d) respectarea Codului de etică profesională în evaluare.

Art. 25. Membrii CEAC au următoarele drepturi:

a) de a fi remuneraţi pentru munca prestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi hotărârile consiliului de administraţie al unităţii;

b) de a fi degrevaţi de anumite activităţi, cum ar fi serviciul pe şcoală, stabilite de către consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar;

c) de a primi sprijin din partea conducerii Liceului pentru obţinerea gradaţiei de merit, pentru participarea la mobilităţi individuale, implicarea în proiecte de parteneriat şcolar etc.;

d) de a solicita şi a li se pune la dispoziţie documentele necesare desfăşurării activităţii de evaluare si asigurare a calităţii;

e) de a fi sprijiniţi de conducerea unităţii şi de salariaţii unităţii în demersul lor privind implementarea procedurilor de evaluare;

f) de a organiza, de a susţine instruiri cu salariaţii unităţii pe problematica evaluării şi asigurării calităţii în unitate.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii


Art. 26. Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie.

Art. 27. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare CEAC poate fi modificat, completat si/sau îmbunatatit în functie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii de către Consiliul de Administraţie, la propunerea membrilor acestuia, a directorului, a coordonatorului CEAC, a Consiliului Profesoral, a Comitetului de Părinţi/Asociaţiei de Părinţi, a conducerii sindicatului unităţii;

Art. 28. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, personalului unităţii, elevilor, părinţilor, autorităţilor locale, agenţilor economici parteneri, comunităţii prin afişare la loc vizibil, prin postarea pe site-ul unităţii, prin alte mijloace.

Art. 29. Prezentul regulament poate fi pus la dispoziţie I.Ş.J. Valcea, ARACIP, MECTS şi Consiliul Local la cererea expresă a acestora.

Art. 30. Definitii si abrevieri

Termenii folositi in acest document sunt definiti conform SR EN: ISO 9000/2001.

SMC = Sistem de Management al Calitatii

RMC = Reprezentant managementul calitafii

MCC = Membrii comisiei calitatii

RC = Responsabil cu calitatea

C.E.A.C.= Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii;

ARACIP = Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in invatamantul Preuniversitar

ISJ= Inspectoratul scolar Judetean

ME= Ministerul Educatiei

 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
Conectare
Glass by CrazyDesign
 
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
EXAMENE NATIONALE
Glass by CrazyDesign
 
Admisi inv prof si dual
Certificare nivel 3
Certificare nivel 4
Certificare nivel 5
Bacalaureat2021
Evaluare Nationala
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
REVISTA SCOLII
Glass by CrazyDesign
 
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
ACTIVITATI EXTRASCOLARE
Glass by CrazyDesign
 
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
SCOALA ALTFEL
Glass by CrazyDesign
 
15-19 aprilie 2019
26-30 martie 2018
15-19 mai 2017
18-22 aprilie 2016
aprilie 2014
1-5 aprilie 2013
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
CONCURSURI
Glass by CrazyDesign
 
2019-2020 - Concurs National
2018-2019 - Concurs Regional
2017-2018 - Concurs National
2016-2017 - Concurs National
2015-2016 - Concurs National
2014-2015 - Concurs National
2013-2014 - Concurs National
2012-2013 - Concurs Interjudetean
2011-2012 - Concurs Judetean
2009-2010 - Concurs Judetean
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
SCOALA DE SOFERI
Glass by CrazyDesign
 
Dotare auto
Conducere auto video
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Glass by CrazyDesign
CENTENAR 2013
Glass by CrazyDesign
 
Centenar 1913-2013
Centenar galerie video
 
Glass by CrazyDesignGlass by CrazyDesign

Copyright © 2008 Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu